Formulár na odstúpenie od zmluvy

Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy od internetového obchodu DECOHOME.SK

Komu: Samuel Rerko, Ordzovany 65, 05306 Ordzovany, Slovenská republika

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento
tovar: ...........................................................................................................................

 

Dátum objednania/dátum prijatia* ...........................................................................

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* .........................................................

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* .............................................................................

 

V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

.......................................

 

Dátum: ...................

 

* Nehodiace sa prečiarknite.